]]>
close
EN

Raport Najwyższej Izby Kontroli z wyników kontroli w zakresie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców oraz wydawania im uprawnień do kierowania pojazdami

data publikacji: 17 grudnia 2015

Raport Najwyższej Izby Kontroli z wyników kontroli w zakresie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców oraz wydawania im uprawnień do kierowania pojazdami

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z wyników kontroli działalności w latach 2013–2014 (I półrocze) organów administracji samorządowej – starostów i marszałków województw, a także wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w zakresie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców oraz wydawania im uprawnień do kierowania pojazdami.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia funkcjonowanie systemu nadawania uprawnień do kierowania pojazdami, w tym jakość działań prowadzonych w obszarze szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców (Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna).
Stwierdza, że szkolenie i egzaminowanie kandydatów na kierowców w obecnym kształcie organizacyjnym nie przygotowuje do bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. 
Wyniki kontroli wskazują, że na niezadowalający poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce wpływa nieskuteczny system szkolenia kierowców. W wyniku nieprawidłowości w realizacji zadań ustawowych przez samorządy powiatowe i wojewódzkie, nie zostały wdrożone najistotniejsze narzędzia, które zgodnie z założeniami ustawy o kierujących miały zapewnić poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez podniesienie kwalifikacji kierujących pojazdami oraz zminimalizowanie negatywnych zjawisk związanych z procesem uzyskiwania uprawnień przez kierujących.
Biorąc pod uwagę niskie – w porównaniu z innymi krajami UE – tempo poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, Najwyższa Izba Kontroli dostrzega potrzebę podjęcia przez Rząd RP kolejnych działań zmierzających do wypełnienia do 2020 r. zobowiązań przyjętej polityki unijnej, a także celów określonych w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013–2020 (w 2020 r. nie więcej niż 2000 zabitych oraz nie więcej niż 6 900 ofiar ciężko rannych).
Ze względu na wagę i znaczenie nieprawidłowości ujawnionych w działalności poszczególnych jednostek, konieczne jest również – w świetle ustaleń kontroli – podjęcie rozwiązań systemowych.