]]>
close
EN

ŚWIATOWE DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2021-2030 KOLEJNA DEKADA DZIAŁAŃ BRD

data publikacji: 13 lipca 2020

ŚWIATOWE DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2021-2030 KOLEJNA DEKADA DZIAŁAŃ BRD

W dniach 19-20 lutego 2020 roku w Sztokholmie odbyła się 3 Światowa Konferencja Ministerialna na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas, której została przyjęta Deklaracja Sztokholmska wyznaczająca światowe kierunki działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i sposoby zmniejszania liczby ofiar wypadków do roku 2030. Pierwsza konferencja tak wysokiego szczebla nt. bezpieczeństwa ruchu drogowego odbyła się w Federacji Rosyjskiej w 2009 roku. Podpisana została wówczas Deklaracja Moskiewska w ramach której ogłoszono lata 2011-2020 Dekadą Działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (Decade of Action for Road Safety). Uczestnicy konferencji w Sztokholmie zobowiązali się do podjęcia prac zmierzających do dalszej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na świecie przez kolejną dekadę do 2030 roku zakładając kontynuację działań i zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych o co najmniej 50%, by zbliżyć się do osiągnięcia celu Wizji ZERO w 2050 roku.

Deklaracja Sztokholmska WHO ONZ 2020

W dniach 19-20 lutego 2020 roku w Sztokholmie odbyła się 3 Światowa Konferencja Ministerialna na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego1 podczas, której została przyjęta Deklaracja Sztokholmska2 wyznaczająca światowe kierunki działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i sposoby zmniejszania liczby ofiar  wypadków do roku 2030.

Pierwsza konferencja tak wysokiego szczebla nt. bezpieczeństwa ruchu drogowego odbyła się w Federacji Rosyjskiej w 2009 roku. Podpisana została wówczas Deklaracja Moskiewska

w ramach której ogłoszono lata 2011-2020 Dekadą Działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (Decade of Action for Road Safety). Celem Dekady było obniżenie śmiertelności wypadków drogowych w skali globalnej poprzez intensyfikację działań prowadzonych na szczeblu regionalnym, krajowym i globalnym. Kolejna deklaracja przyjęta została w Brazylii w 2015 roku.

 

Niestety jak wskazuje raport WHO Global Status Reports on Road Safety 20183 wyznaczony cel Dekady dla bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020 redukcji liczby zabitych w wypadkach drogowych na świecie o 50% w porównaniu do roku 2010 najprawdopodobniej nie zostanie osiągnięty. Sukcesem Dekady było niewątpliwie utworzenie specjalnego funduszu finansowania zadań służących realizacji celów polityki zrównoważonego rozwoju dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach Dekady powstało wiele inicjatyw na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i światowym angażujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje pożytku publicznego, sektor publiczny, firmy prywatne do tworzenia bezpiecznego systemu transportowego.

Dokument Deklaracji Sztokholmskiej powstał w wyniku przeprowadzonych szerokich konsultacji społecznych różnego szczebla wśród państw członkowskich Światowej Organizacji Zdrowia Narodów Zjednoczonych (WHO ONZ).

Uczestnicy konferencji zobowiązali się do podjęcia prac zmierzających do dalszej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na świecie przez kolejną dekadę do 2030 roku zakładając  kontynuację działań i zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych o co najmniej 50%, by zbliżyć się do osiągnięcia celu Wizji ZERO do 2050 roku.

W Deklaracji Sztokholmskiej podkreślono konieczność tworzenia bezpiecznego systemu drogowego (safety system approach). Zakłada on zaangażowanie instytucji rządowych i pozarządowych oraz przedstawicieli wszystkich uczestników ruchu w tworzenie strategii i planów działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego zarówno na szczeblu krajowym jak i lokalnym mających na celu osiągnięcie zrównoważonego rozwoju. Cele powinny być przejrzyste, zrozumiałe i powszechnie znane. Zasady bezpiecznego systemu drogowego maja stanowić integralną część planowania przestrzeni drogowej, systemu prawnego ruchu drogowego i nadzoru.

Wśród zaleceń Deklaracji Sztokholmskiej przykłada się szczególną wagę do zapewnienia bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu; pieszym, rowerzystom i motocyklistom oraz pasażerom transportu publicznego. Jako priorytety wskazano bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 29 lat.

 

Warte podkreślenia są zalecenia dotyczące ograniczeń prędkości. Wskazano, że działania na rzecz ograniczenia prędkości mają korzystny wpływ na jakość powietrza i zmiany klimatu, a także stanowią podstawę zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych i obrażeń w ruchu drogowym. W przestrzeni użytkowanej zarówno przez pojazdy, pieszych i rowerzystów konieczne jest wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30km/h, przy jednoczesnym zwiększeniu nadzoru i egzekwowaniu przepisów.

We wszystkich krajach powinno się wprowadzić instrumenty prawne i ekonomiczne zapewniające, że nowe pojazdy wprowadzane do sprzedaży po 2030 roku będą wyposażone w systemy bezpieczeństwa przy jednoczesnych zachętach do korzystania z tego typu pojazdów.

W zaleceniach zwrócono również uwagę na konieczność przyspieszenia przejścia w kierunku bezpieczniejszych, czystszych, bardziej energooszczędnych i niedrogich środków transportu oraz promowania wyższego poziomu aktywności fizycznej, takiej jak spacery i jazda na rowerze, a także integracja tych środków z wykorzystaniem transportu publicznego w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

Deklaracja podkreśla również stały rozwój technologiczny zachęcając do opracowywania, stosowania i wdrażania istniejących i nowopowstających innowacji w celu poprawy dostępności i wszystkich aspektów bezpieczeństwa drogowego, od zapobiegania wypadkom po reagowanie w nagłych wypadkach i opiekę nad ofiarami wypadków.

W końcowej części dokumentu podkreślono konieczność stałej ewaluacji osiągania wspólnych celów. WHO przetwarza dane regionalnych obserwatoriów w celu dalszego gromadzenia, publikowania i rozpowszechniania danych w postaci Światowych Raportów o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

WHO przygotowuje również raport zawierający spisu dobrych praktyk, sprawdzonych strategii i inicjatyw, skutecznie obniżających liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, które sprawdziły się w poszczególnych krajach.  Raport taki powinien być gotowy do publikacji w 2024 r. 

Na końcu Sygnatariusze Deklaracji Sztokholmskiej zwrócili  się do Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych o poparcie przyjętych celów.

___________________________________________________________________________

1https://www.roadsafetysweden.com/

2https://www.roadsafetysweden.com/contentassets/b37f0951c837443eb9661668d5be439e/stockholm-declaration-english.pdf

3https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2018/English-Summary-GSRRS2018.pdf

Pliki do pobrania