]]>
close
EN

Unia Europejska zweryfikowała politykę bezpieczeństwa drogowego

data publikacji: 1 października 2015

Unia Europejska zweryfikowała politykę bezpieczeństwa drogowego

Działania UE podejmowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego są określane przez kierunki jej polityki na lata 2011-2020. Głównym celem jest zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE do roku 2020. Aby to osiągnąć, należy podjąć konkretne działania na szczeblu UE.

Rok 2015 to dokładnie półmetek realizacji wspomnianej polityki i w związku z tym przyszedł czas na jej weryfikację. Dokonując globalnej oceny uzyskanych dotychczas wyników należy zweryfikować prace wykonane do tej pory, jak również określić te działania, które muszą jeszcze zostać podjęte.
 
Jak wyjaśnia Szabolcs Schmidt, Szef Komisji Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: „trwają prace we wszystkich głównych obszarach, a kilka głównych etapów zostało już osiągniętych. Jednakże, nadal jest kilka działań, które należy podjąć - w szczególności w sferach obejmujących: inteligentne systemy transportowe, które pozwalają pojazdom wymieniać dane między sobą jak i infrastrukturą, technologie wspomagania pracy kierowcy oraz zagadnienie ciężko rannych w wypadkach drogowych. Będziemy musieli także wziąć pod uwagę nowe wyzwania w nadchodzących latach np. starzejącą się populację Europy czy też możliwości związane z nowoczesnymi technologiami, które mogą także powodować dodatkowe zagrożenia wynikające z rozproszenia uwagi kierowców”
 
Dokonana ewaluacja wykazała, że polityka w założonych kierunkach nadal zachowuje ważność i nie są wymagane żadne istotne zmiany. Ponadto, wszystkie ostateczne modyfikacje muszą być wykonane w taki sposób, aby obejmowały wszystkie grupy użytkowników dróg. 
 
Jak mówi Schmidt: „Potrzebne jest ponowne skoncentrowanie się zarówno na tych użytkownikach dróg, którzy odpowiadają za większość najtragiczniejszych wypadków drogowych, jak i na niechronionych, wśród których wskaźnik śmiertelności maleje wolniej niż dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Aby osiągnąć nasz cel, wymagany jest większy roczny spadek liczby zabitych w wypadkach drogowych. Ściślej mówiąc, chodzi o prawie 8% spadek liczby zabitych rocznie aż do 2020 r. Mówimy tu niewątpliwie o trudnym wyzwaniu, jednak cel ten jest możliwy do osiągnięcia”.
 
Wśród zrealizowanych działań należy wymienić: nowe przepisy dotyczące badań technicznych pojazdów, ostatnio przyjęte przepisy dotyczące transgranicznego egzekwowania przepisów ruchu drogowego oraz przeglądy prawodawstwa w dziedzinie homologacji. Również w przypadku zagadnienia zmniejszenia liczby ciężko rannych w wypadkach drogowych prace postępują w sposób znaczący. Wypracowano wspólną, obowiązującą w całej UE definicję; uruchomiono też nowy proces gromadzenia danych w celu umożliwienia dalszej analizy i monitorowania rozwoju sytuacji.
 
Pełny raport z ewaluacji będzie dostępny na internetowej stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/roadsafety
 
Opracowano na podstawie newslettera KE nr 19/2015 (wersja angielska)