]]>
close
EN

Mazowsze stawia na poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

data publikacji: 7 września 2015

Mazowsze stawia na poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

Analiza danych o wypadkach drogowych, które miały miejsce w ostatnich latach na terenie Województwa Mazowieckiego, pokazała, że najbardziej zagrożonymi grupami uczestników ruchu drogowego wciąż są piesi i rowerzyści. W związku z tym w gronie Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (MRBRD) podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu działań mogących wpłynąć na szybszą poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Działania te mają skupić się głównie na stworzeniu, jak najlepszych warunków dla ruchu pieszego i rowerowego, przede wszystkim poprzez skierowanie go na istniejące i nowo budowane ciągi komunikacyjne dedykowane tym grupom użytkowników dróg.

Poza znacznym zwiększeniem bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, wartością dodaną działań podejmowanych na rzecz pieszych i rowerzystów jest promocja zdrowego trybu życia, ekologicznego transportu oraz odpowiedzialnego korzystania z zasobów środowiska naturalnego. Możliwość bezpiecznego podróżowania rowerem po zintegrowanej sieci ciągów rowerowych, zachęca do korzystania z tego środka transportu zarówno w celach komunikacyjnych, takich jak dojazdy do szkoły, czy pracy, jak i w celach turystyczno-rekreacyjnych. Ponadto połączenie siecią dróg rowerowych miast z przyległymi do nich miejscami wypoczynku, rekreacji, czy atrakcyjnymi turystycznie, staje się zachętą do aktywnego spędzania wolnego czasu bez wykorzystania samochodu. To także promocja tych miejsc oraz miejscowości, gmin i powiatów, w których są one zlokalizowane oraz szansa na rozwój przedsiębiorczości usytuowanej wzdłuż sieci tras rowerowych, a koniecznej do zabezpieczenia i obsługi ruchu turystycznego (hotele, gastronomia, agroturystyka, serwisy rowerowe).
Tego typu rozwiązania systemowe są bardzo popularne i sprawdzone w wielu krajach Unii Europejskiej, a nowa perspektywa budżetowa daje możliwość, aby przy wykorzystaniu środków UE zmodernizować i rozwinąć na Mazowszu wojewódzką sieć komunikacji rowerowej. Ponieważ stworzenie takiego systemu wymaga dobrze zaplanowanych i skoordynowanych działań, to pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Przewodniczący Mazowieckiej Rady BRD powołał „Pełnomocnika marszałka ds. komunikacji rowerowej” – „Oficera rowerowego”. Został nim pan Krzysztof Knyż, sekretarz MRBRD, a prywatnie miłośnik turystyki rowerowej. Oficer rowerowy poinformował, że podejmowane działania będą ukierunkowane na pięć wyznaczonych przez Marszałka oraz Mazowiecką Radę BRD kluczowych obszarów:
1.Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów;
2.Komunikacja przy wykorzystaniu sieci tras rowerowych;
3.Zdrowy tryb życia, dbałość o kondycję;
4.Rekreacja i turystyka;
5.Rozwój mikro przedsiębiorczości w regionie.
Aby osiągnąć cel, jakim jest stworzenie wojewódzkiej sieci dróg rowerowych, Pełnomocnik zwrócił się z prośbą do zarządców mazowieckich dróg wszystkich kategorii, o dokonanie inwentaryzacji istniejącej infrastruktury rowerowej, oceny jej stanu technicznego oraz rozważenie możliwości uzupełnienia jej o nowe odcinki przebiegające np. na koronach wałów przeciwpowodziowych, czy w miejscach pozostałych po zlikwidowanych szlakach kolejowych, także istniejących duktach leśnych czy innych lokalnych możliwości. W efekcie tych prac powinny powstać mapy wraz z opisem / informacją o stanie technicznym istniejących i zaplanowanych / zaproponowanych do realizacji trasach rowerowych w poszczególnych powiatach pozwalających na zintegrowanie ich w sieć wojewódzką. Jest to pierwszy krok na drodze do realizacji planu budowy sieci dróg rowerowych na terenie Województwa Mazowieckiego, a także do aplikowania o fundusze UE przeznaczone na ich modernizację i rozbudowę.  Warunkiem wstępnym dla włączenia poszczególnych odcinków dróg rowerowych, na tym etapie tworzenia sieci nie są kostki, asfalty, betony czy chromowane bariery, lecz uzyskanie przejezdności. Podnoszenie standardu to etap kolejny, na który pilnie poszukamy środków z nowej perspektywy UE.