]]>
close
EN

Podsumowanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, w 2014 r. oraz nowy Program Realizacyjny Narodowego Programu Poprawy BRD 2015 – 2016

data publikacji: 22 maja 2015

Podsumowanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, w 2014 r. oraz nowy Program Realizacyjny Narodowego Programu Poprawy BRD 2015 – 2016

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego corocznie przygotowuje sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podsumowanie działań realizowanych w tym zakresie. Obowiązek ten nakłada na Radę ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. W najnowszym raporcie przedstawiono informacje o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2014 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania Programu Realizacyjnego na lata 2014-2015 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. W podsumowaniu działań prowadzonych w ramach Programu Realizacyjnego w 2014 r. zanalizowano stopień zaawansowania prac prowadzonych w każdym z filarów Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, ukazując czytelny obraz sytuacji w zakresie działań, zarówno tych zrealizowanych, jak i tych będących wciąż w realizacji.

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2014 r.
2014 był kolejnym rokiem, w którym odnotowano poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. Dane w skali całego kraju wskazują na spadek liczby wypadków (o 877 mniej), ofiar śmiertelnych (o 155) oraz rannych (o 1514). Jednocześnie zaobserwowano niewielki wzrost liczby ofiar ciężko rannych (o 24 więcej).
W porównaniu z rokiem 2013 wysokość wskaźnika zagrożenia określanego liczbą zabitych/100 tys. mieszkańców uległa poprawie i wynosi obecnie 8,3. Dane te jednak wciąż sytuują nasz kraj w grupie państw charakteryzujących się wyższym od średniego w innych krajach UE poziomem zagrożenia, który wg wstępnych danych KE osiągnął w 2014 roku wartość 5,1 zabitych/100 tys. mieszkańców.
W Polsce najczęściej dochodzi do wypadków z udziałem pieszych (26% wszystkich wypadków), spowodowanych nadmierną prędkością (22%), spowodowanych przez kierujących w wieku 18-24 lata (17%), z udziałem rowerzystów (14%), z udziałem nietrzeźwych (10%), z udziałem motocyklistów (7%), w wyniku najechania na drzewo (5%). Rodzajem wypadku, w którym w 2014 r. zginęło najwięcej osób było „najechanie na pieszego” (1 104 zabitych). Najczęstszą przyczyną wystąpienia ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w ubiegłym roku było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (887 zabitych).
Wśród 3 202 ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w roku 2014  – 1 548 stanowili kierujący pojazdami, 538 pasażerowie, 1 116 piesi.
Województwami, które zanotowały najwyższy spadek liczby ofiar śmiertelnych w roku ubiegłym były: lubelskie (o 22%), lubuskie (o 14%) oraz świętokrzyskie (o 9%). W 4 województwach zanotowano natomiast wzrost liczby ofiar śmiertelnych: dolnośląskim (o 9%), opolskim (o 7%), małopolskim (o 6%) i pomorskim (o 4%).
 
Program Realizacyjny na lata 2015-2016 
Program zawiera zestaw zadań realizujących priorytety i kierunki określone w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, określa czas wykonania poszczególnych zadań oraz liderów odpowiedzialnych za ich wdrożenie, a także określa wskaźniki pokazujących stopień realizacji zadania oraz i jego wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Zakładając konieczność koncentracji na najistotniejszych problemach wyznaczono dwa priorytetowe obszary interwencji Programu: ochronę pieszych i zarządzanie prędkością. Wynika to z analizy danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w ostatnich latach, które wskazują, że liczba pieszych, którzy ponieśli śmierć w wypadkach drogowych stanowiła ok. 1/3 wszystkich ofiar tych wypadków, a niedostosowanie prędkości było najczęstszą przyczyną wypadków ze skutkiem śmiertelnym. 
 

Pokaż podobne strony