]]>
close
EN

Szkolenie kierowców w wymiarze międzynarodowym

data publikacji: 22 maja 2020

Wyniki wieloletnich badań prowadzonych niemal na całym świecie (Europa, USA, Kanada, Izrael, Australia) rozpoczętych w latach 70. ubiegłego wieku i kontynuowanych do chwili obecnej potwierdziły konieczność stałej modyfikacji i doskonalenia programów, metod, form i środków szkolenia kierowców, aby nadążały za zmianami, jakie zachodzą w społeczeństwach pod wpływem rozwoju motoryzacji oraz uwzględniały najnowszy stan wiedzy naukowej.

 Problem szkolenia kandydatów na kierowców jako problem o wymiarze międzynarodowym został podjęty przez Komisję Europejską na początku lat 80. XX wieku. W ostatniej dekadzie podjęto wiele inicjatyw naukowych, których celem jest wypracowanie skutecznych rozwiązań w zakresie szkolenia kierowców. Wszystkie te działania służą podnoszeniu jakości szkolenia kierowców w skali Zjednoczonej Europy.
W ostatnim czasie w skali międzynarodowej zrealizowano między innymi następujące projekty:
Rok 1999 projekt GADGET (Guarding Automobile Drivers trough Guidance, Education and Technology), w ramach którego opracowano podstawowe wytyczne dotyczące celów i zawartości programów szkolenia kierowców, przedstawione w formie matrycy.
Lata 2000-2005 projekty TRAINER i BASIC (System for Driver Training and Assesment Using Interactive Evaluation Tools and Reliable Methodologies, Basic Driver Training: New Models), których przedmiotem były metody, standardy edukacyjne oraz ewaluacja szkoleń.
Rok 2000 projekt DAN (Description and analysis of post licensing measures for novice drivers), zawierał analizę praktyk stosowanych w odniesieniu do młodych kierowców.
Europejski projekt ANDREA (Analysis of Driver Rehabilitation Programmes – Analiza kursów reedukacji kierowców) realizowany w latach 2000-2001 był kontynuacją projektu DAN. W projekcie ANDREA, oprócz młodych kierowców, uwzględniono w analizie również doświadczonych kierowców.
Rok 2002 projekty ADVANCED i NovEu (Study of post-license driver and rider training, Evaluation of Novice Driver Training Schemes in 6 UE-Member States) – zawierały standardy szkoleń w pierwszym okresie po uzyskaniu prawa jazdy.
Rok 2005 projekty MERIT (Minimum Requirements for Driving Instructor Training), dotyczyły: standardu kwalifikacji zawodowych instruktora nauki jazdy i MODULE Close-To – nowej metody prowadzenia zajęć z udziałem młodych sprawców wypadków drogowych (etap pilotażowy).
Lata 2007-2010 realizacja projektu MODULE Close-To.
Lata 2008-2010 projekt ERIC (Experiencing CBT Programmes in Road Safety in the European Community), w ramach którego opracowano nowe wersje językowe z dostosowaniem do specyfik kulturowych przez partnerów projektu narzędzi szkoleniowych w postaci interaktywnych programów multimedialnych CBT, a także zbadano stopień akceptacji szkoleń z użyciem tego typu programów wśród ich uczestników.