]]>
close
EN

Definicje

data publikacji: 19 maja 2014

W Polsce w analizach bezpieczeństwa ruchu stosuje się definicje opublikowane w Zarządzeniu nr 635 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2006 r. i Zarządzeniu nr 123 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie metod i form prowadzenia przez policję statystyki zdarzeń drogowych.

PODSTAWOWE DEFINICJE

 

Zdarzenie drogowe (rejestrowane przez policję): zdarzenie zaistniałe lub mające  początek na drodze publicznej, w strefie ruchu lub w strefie zamieszkania, w  związku  z  ruchem  przynajmniej jednego pojazdu. 

 

Kolizja: zdarzenie drogowe, które pociągnęło za sobą wyłącznie straty materialne;

 

Wypadek drogowy: zdarzenie drogowe, które pociągnęło za sobą ofiary w ludziach, w tym także u sprawcy tego zdarzenia, bez względu na sposób zakończenia sprawy;

 

Śmiertelna ofiara wypadku: osoba zmarła na miejscu wypadku lub w ciągu 30 dni od dnia wypadku na skutek doznanych obrażeń ciała.

 

Rodzaj obrażeń:

 • Zmarły na miejscu – zmarły na miejscu wypadku,
 • Zmarły w ciągu 30 dni – zmarły w ciągu 30 dni od dnia zaistnienia wypadku,
 • Ciężko ranny – osoba, która doznała ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała; określenie to obejmuje także osobę, która doznała innych obrażeń powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia na okres trwający dłużej niż 7 dni
 • Lekko ranny – osoba, która poniosła uszczerbek na zdrowiu inny niż ciężko ranny, naruszający czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia on okres trwający nie dłużej niż 7 dni, stwierdzony przez lekarza.

 

POJĘCIA STOSOWANE W BAZIE DANYCH POBR

 

Wypadek śmiertelny: wypadek, w którym śmierć poniosła co najmniej 1 osoba

 

Wypadek ciężki: Wypadek, w którym nie było ofiar śmiertelnych i co najmniej jedna osoba została ciężko ranna, 

 

Wypadek lekki: wypadek, w którym nie było ofiar śmiertelnych i nie było ciężko rannych i co najmniej 1 osoba została lekko ranna,

 

Wypadek śmiertelny lokalizacja dokładna: na symbolu wypadku wykrzyknik oznacza, że wypadek wydarzył się dokładnie w tym miejscu

 

Wypadek ciężki lokalizacja przybliżona: na symbolu wypadku znak zapytania oznacza, że dane o miejscu wypadku nie były wystarczająco dokładne, żeby wskazać dokładnie miejsce wypadku, wypadek został umieszczony z dokładnością do gminy, miejscowości lub w środku drogi w danej miejscowości. Po najechaniu na symbol wypadku, pokazują się dodatkowe informacje o wypadku

 

Lokalizacja działań brd: miejsce realizacji inwestycji brd lub działań edukacyjnych, po najechaniu na symbol pokazują się informacje o działaniu. Działania są zgłaszane przez instytucje i organizacje współpracujące z POBR

 

Lokalizacja instytucji: miejsce lokalizacji instytucji, organizacji współpracujących z POBR, które wyraziły na to zgodę

 

Obszar zabudowany: obszar oznaczony znakami drogowymi D-42 „obszar zabudowany” i D-43 „koniec obszaru zabudowanego”. Uwaga: nie należy mylić obszaru zabudowanego z miastem. Obszar zabudowany może występować w miejscowościach nie będących miastami. Według stanu na 1.01.2014 roku w Polsce istnieje 913 miast i 66 miast na prawach powiatu. W bazie POBR miasta na prawach powiatu zostały uwzględnione w liście miast a nie w liście powiatów.

 

Obszar niezabudowany: pozostałe obszary nieoznaczone znakami D-42 „obszar zabudowany”

 

Droga: rodzaj drogi, na której wydarzył się wypadek.

Bazie POBR uwzględniono podział dróg wg kilku kryteriów. Przystępując do analizy można wybrać:

 1. drogi należące do sieci dróg międzynarodowych E,
 2. drogi należące do sieci TEN-T
 3. drogi wg kategorii: krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne,
 4. drogi miejskie znajdujące się w  granicach administracyjnych miast (nie koniecznie w obszarze zabudowanym).

Dodatkowo drogi krajowe podzielono na:

 1. autostrady, oznaczone znakami  D9 „autostrada” i D10 „koniec autostrady”
 2. ekspresowe, oznaczone znakami  D7 „droga ekspresowa” i D8 „koniec drogi ekspresowej”,
 3. pozostałe, które nie są ani autostradami ani drogami ekspresowymi.

 

Drogi międzynarodowe (E): część dróg krajowych o przebiegu zgodnym z Umową Europejską o głównych drogach ruchu międzynarodowego (AGR) sporządzoną w Genewie dnia 15 listopada 1975 r. (Dz. U. z dnia 11 marca 1985 r.),

 

Drogi sieci TEN-T (Trans-European Transport Networks) – część dróg krajowych o określonym przebiegu (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.), będąca częścią transeuropejskiej sieci dróg:

 

Uwaga 1: podział na drogi międzynarodowe i sieci TEN-T dotyczy tylko dróg krajowych. Droga krajowa albo jej odcinek może być jednocześnie drogą międzynarodową i w sieci TEN-T.

 

Uwaga 2: bazie POBR nie dla wszystkich dróg w mieście określono kategorię drogi (zarządcę drogi), dlatego np. wybierając drogi krajowe w mieście dla niektórych miast możemy uzyskać niepełne dane.

 

Rodzaj wypadku:

 • Zderzenie pojazdów: zderzenie co najmniej 2 pojazdów w ruchu, wyróżnia się zderzenie czołowe, zderzenie boczne, zderzenie tylne
 • Potrącenie pieszego: najechanie na pieszego, wg SEWiK gdy nastąpiło zetkniecie pojazdu z osobą pieszą w obrębie drogi (chodnik, pobocze, jezdnia). Pieszy: osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze, prowadząca, ciągnąca lub pchająca rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, sanki, poruszająca się w wózku inwalidzkim, na rolkach, wrotkach
 • Wypadek pojedynczy: wypadek z udziałem jednego pojazdu (z wyłączeniem potrącenia pieszych), obejmuje: najechanie na pojazd unieruchomiony, najechanie na drzewo, słup, dziurę, zwierzę, znak, barierę, inne oraz wywrócenie pojazdu.

 

Kierujący: osoba, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osoba, która prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub w stadzie. 

 

Pieszy: osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze, prowadząca, ciągnąca lub pchająca rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, sanki, poruszająca się w wózku inwalidzkim, na rolkach, wrotkach

 

Alkohol: gdy uczestnik wypadku (kierujący, pasażer, pieszy) był pod działaniem alkoholu, działanie alkoholu obejmuje stan po spożyciu alkoholu (0.2-0.49 promila) lub stan pod wpływem alkoholu (0.5 promila i więcej).

 

Prędkość: gdy kierujący przekroczył dozwoloną prędkość dla określonych rodzajów pojazdów albo nie dostosował prędkości do warunków ruchu lub stanu nawierzchni drogi.

 

Uczestnik wypadku

1. każdy kierujący pojazdem uczestniczący w zdarzeniu drogowym (także gdy nie doznał obrażeń);

2. pasażer pojazdu, jeżeli przyczynił się on do powstania zdarzenia drogowego lub odniósł w nim

obrażenia;

3. pieszy, jeżeli przyczynił się on do powstania zdarzenia drogowego lub odniósł w nim obrażenia.

 

Ofiara wypadku: osoba, która doznała obrażeń w wypadku drogowym.