]]>
close
EN

International Transport Forum opublikował nowy raport

data publikacji: 10 grudnia 2020

International Transport Forum opublikował nowy raport

Międzynarodowe Forum Transportu (ITF) opublikowało raport pn. Bezpieczniejsze ulice miast. Dokument ten ma na celu wsparcie miast w wyznaczaniu celów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz monitorowanie postępów w poprawie bezpieczeństwa na drogach miejskich.

Dokument prezentuje wskaźniki bezpieczeństwa ruchu drogowego dla różnych grup użytkowników dróg zebrane w 31 miastach na świecie, w większości w Europie. Uzyskane wyniki umożliwiają dokonanie oceny, monitorowanie i dokonanie analizy porównawczej bezpieczeństwa na drogach w miastach.

Równolegle została powołana sieć ekspertów ds. bezpieczeństwa Safer City Streets w celu wspierania gromadzenia danych i wymiany doświadczeń oraz w celu przeprowadzenia analizy bezpieczeństwa na drogach wybranych miast. Członkowie tej sieci spotkali się w Paryżu w dniach 20-21 kwietnia 2017, w Brukseli w dniach 7-8 grudnia 2017 i w Rzymie w dniach 11-12 kwietnia 2018. Globalna baza danych bezpieczeństwa ruchu drogowego na poziomie miast i sieć ekspertów ds. bezpieczeństwa tworzą wspólnie Inicjatywę Bezpieczniejsze ulice miast. Danych do analiz  dostarcza Międzynarodowe Forum Transportu (ITF) we współpracy z Międzynarodową Federacją Samochodową (FIA) oraz przy wykorzystaniu baz danych International Road Traffic Safety Data and Analysis Group  (IRTAD).

 

Przeprowadzona analiza wskazuje na znaczne różnice w stanie bezpieczeństwa drogowego między miastami, więc zasadne wydaje się, że miasta powinny blisko współpracować i dzielić się najlepszymi praktykami, a także wzorować się na najlepszych.

Piesi, rowerzyści i motocykliści, czyli niechronieni uczestnicy ruchu, to  osiem na dziesięć ofiar w ruchu drogowym. Prawie połowa ofiar śmiertelnych na drogach w miastach to piesi, grupa doświadczająca dziesięciokrotnie wyższego ryzyka śmierci niż pasażerowie samochodów. Analiza wyraźnie przemawia za większym skupieniem się na pieszych w miastach.

Dane dotyczące obrażeń nie są porównywalne we wszystkich miastach. Wynika to z niespójnych definicji oraz różnic w opisywaniu obrażeń poszkodowanych w wypadkach drogowych. Analiza bezpieczeństwa drogowego na poziomie miast ogranicza się do określania liczby ofiar śmiertelnych. Niestety ogranicza to znaczenie zakres działań monitorujących. Dlatego ważne jest opracowanie wspólnych zasad zbierania danych o obrażeniach ofiar wypadków drogowych.

 

Główne przesłanki służące poprawie bezpieczeństwa ruchu  w miastach:

  • Ustanowienie mobilnych obserwatoriów w miastach - uważa się, że więcej samorządów powinno ustanowić metody gromadzenia i raportowania odpowiednich danych dotyczących mobilności. Uwzględniłoby to zarówno mobilność, jak i liczbę ofiar, ułatwiając w ten sposób interpretację trendów w bezpieczeństwie drogowym. Obejmuje to również dane dotyczące zachowań, postaw i egzekwowania przestrzegania prawa. Takie obserwatoria najlepiej rozwijać w ramach planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP).
  • Zbieranie danych o wypadkach drogowych ze szpitali, nie tylko z policyjnych rejestrów. Wszystkie zainteresowane strony powinny dążyć do stworzenia protokołów gromadzenia danych dotyczących wypadków drogowych przez służby ratunkowe. Ich celem powinno być uzupełnienie dokumentacji policyjnej, często jedynego źródła informacji na temat ofiar.. Wprowadzenie i zastosowanie kategoryzacji stopnia ciężkości urazów według międzynarodowego standardu MAIS3+ umożliwi monitorowanie postępów w czasie i dokonywanie porównań w różnych miastach. Badania populacji, ze wszystkimi ich wyzwaniami i potencjalnymi błędami, nie powinny być traktowane jako substytut danych szpitalnych, ale mogą pomóc w oszacowaniu i monitorowaniu rzeczywistej liczby osób poszkodowanych w ruchu drogowym.
  • Należy przyjąć ambitne cele zmniejszenia  liczby ofiar. Miasta powinny przyjąć ambitne cele dotyczące zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń, zgodnie z metodą bezpiecznego podejścia (safe system approach). Raport ujawnił duże różnice w efektach poprawy bezpieczeństwa ruchu między miastami. Należy również wyznaczyć cele, aby poprawić najbardziej krytyczne wskaźniki w ruchu drogowym, przede wszystkim przekraczanie prędkości.
  • Koncentracja na ochronie niechronionych uczestników  ruchu. Miasta powinny zintensyfikować swoje wysiłki na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, którzy stanowią zdecydowaną większość ofiar śmiertelnych wypadków w ruchu miejskim i którzy są narażeni na większy poziom ryzyka. Miasta powinny rozwijać ulice tak, aby ludzie chodzili i jeździli na rowerze w bezpiecznych warunkach. Osoby poruszające się jednośladami z napędem również powinni być uwzględnieni w polityce bezpieczeństwa drogowego, szczególnie w kwestii egzekwowania limitu dopuszczalnej prędkości, ponieważ są oni narażeni na największe ryzyko śmierci w porównaniu z innymi rodzajami przemieszczania się, narażając nie tylko własne życie, ale także życie innych uczestników ruchu.
  • Używanie odpowiednich wskaźników do mierzenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w miastach. Bezwzględna liczba ofiar śmiertelnych i rannych w wypadkach drogowych to ważne wskaźniki monitorowania ruchu drogowego i wyznaczania celów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Aby jednak zmierzyć, monitorować i porównywać poziom zagrożenia, na które narażona jest określona grupa użytkowników dróg, należy kontrolować natężenie ruchu. Z tego powodu należy oszacować i monitorować liczbę i długość podróży w każdym sposobie przemieszczania się. Można zastosować ankiety dotyczące podróży lub inne rozwiązania. W przypadku problemów z finansowaniem zaleca się współpracę z władzami metropolitalnymi, władzami krajowymi i władzami odpowiedzialnymi za zdrowie publiczne lub stosując uproszczone, innowacyjne, znormalizowane metody badań.
  • Oszacowanie wielkości populacji w ciągu dnia, aby poprawić porównywalność statystyk dotyczących bezpieczeństwa ruchu. Miasta powinny oszacować wielkości populacji przemieszczającej się w ciągu dnia, uwzględniając udział osób dojeżdżających do pracy oraz turystów. Ma to na celu poprawę porównywalności i adekwatności wskaźników śmiertelności, zwłaszcza w centralnych strefach miejskich, w których populacja mieszkańców nie zawsze odzwierciedla rzeczywisty stan w ciągu dnia.
  • Ustalenie priorytetów badań wypadków drogowych w miastach. Pytania badawcze będą wymagały zebrania danych z większej liczby miast wraz z rozwojem sieci Safer City Streets i zaproszeniem nowych miast do współpracy. W szczególności związki między kształtem i wielkością miasta, gęstością zaludnienia, limitami prędkości, udziałem różnych środków transportu i ryzykiem dla uczestników ruchu drogowego będą wymagały dalszych badań. Należy również zbadać płeć, wiek i społeczne aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Będzie to wymagało nie tylko dobrych źródeł danych o wypadkach, ale także właściwych danych o sposobie przemieszczania się, najprawdopodobniej z badań gospodarstw domowych. Innym obszarem zainteresowania powinno być zebranie relacji pomiędzy uczestnikami wypadków, aby lepiej zrozumieć wpływ każdej grupy na liczbę ofiar w innych grupach.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.