]]>
close
EN

Raport ETSC - Status edukacji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i mobilności w Europie

data publikacji: 4 marca 2019

Raport ETSC - Status edukacji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i mobilności w Europie

W styczniu 2019 roku ukazał się raport Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) pod tytułem Status edukacji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i mobilności w Europie (The Status of Traffic Safety and Mobility Education in Europe).

Ten 37 stronicowy dokument jest pierwszym od kilkunastu lat opracowaniem podsumowującym status wychowania komunikacyjnego w krajach Unii Europejskiej. 
Poprzedni, znacznie bardziej rozbudowany raport, został opublikowany w 2005 roku przez austriackie Kuratorium für Verkehrssicherheit w ramach europejskiego projektu ROSE25 pt. Final Report – ROSE25, Inventory and Compiling of European Good Practice Guide on Road Safety Education Targeted at Young People.Celem raportu ROSE25 było zebranie informacji o realizacji działań i środków dydaktycznych z zakresu wychowania komunikacyjnego adresowanych do dzieci z 25 państw Unii Europejskiej, wybór najlepszych praktyk edukacyjnych, opublikowanie europejskiego poradnika zawierającego opis najlepszych z nich oraz przedstawienie wytycznych dla skutecznego systemu wychowania komunikacyjnego w Unii Europejskiej.
Raport ETSC ma zwięzłą formułę. Odnosi się tylko do szkolnej edukacji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nie opisuje innych możliwości prowadzenia wychowania komunikacyjnego, nie dokonuje analizy jakościowej edukacji BRD ani podejmowanych w ramach jej działań, stosowanych metod czy środków itd. – stąd też jego lektura może budzić niedosyt spowodowany brakiem rozwinięcia poszczególnych treści. Ze względu na sposób zbierania danych do raportu nie było w nim miejsca na szersze wyjaśnienia.
Na potrzeby raportu przedstawiciele poszczególnych instytucji wypełniali ankietę, udzielając zwięzłych odpowiedzi i wskazując czy dane elementy występują w ich kraju. W Polsce za przekazanie danych było odpowiedzialne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.
Polska jest w grupie państw, które oferują edukację z zakresu BRD uczniom przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Podstawa programowa umożliwia realizację zajęć z zakresu BRD na różnych etapach kształcenia i w ramach różnych przedmiotów, np. w edukacji dla bezpieczeństwa, na fizyce, etyce. Jednak to od nauczyciela zależy jak poprowadzi zajęcia, aby były ciekawe i efektywne.
Raport porusza też kwestię przygotowania nauczycieli do realizacji treści dotyczących brd. W Polsce większość zagadnień dotyczących zagrożeń w ruchu drogowym omawianie jest na lekcjach techniki w szkole podstawowej. Nauczyciel techniki musi odbyć studia podyplomowe „technika z elementami wychowania komunikacyjnego”. Podczas tych studiów poruszane są wybrane tematy dotyczące BRD. Stąd w ankiecie przekazanej do ETSC odpowiedziano twierdząco na pytanie dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli wskazując, że są zobowiązani skończyć ww. studia oraz w przypadku przygotowywania uczniów do egzaminu na kartę rowerową – szkolenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. 
W części I raportu opisano co uważa się za edukację z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i mobilności w Europie. W części II przedstawiono sytuację dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat w zakresie bezpieczeństwa drogowego w UE. W części III omówiono rolę UE w edukacji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Część IV zawiera przegląd stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i edukacji w zakresie mobilności w Europie zarówno z perspektywy prawnej, jak i praktycznej;  określa, gdzie w Europie odbywa się taka edukacja, na jakim etapie kształcenia (przedszkole / szkoła podstawowa / średnia), kto uczy tych treści i jak zorganizowane są zajęcia. Część V koncentruje się na edukacji z zakresu mobilności, łącząc bezpieczeństwo ruchu drogowego ze zrównoważonym rozwojem i zdrowiem.
Raport, jak jego tytuł wskazuje, prezentuje tylko status edukacji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i mobilności w Europie i może stanowić punkt wyjściowy do dalszych analiz.
 
Edukacja szkolna z zakresu brd na różnych etapach kształcenia w krajach Unii Europejskiej (przedszkole / szkoła podstawowa / średnia itd.).

Pokaż podobne strony