]]>
close
EN

Koszty wypadków drogowych - globalnie

data publikacji: 11 maja 2014

Negatywne konsekwencje, jakie pociągają za sobą wypadki drogowe określa się jako koszty społeczno-ekonomiczne. Koszty wypadków dzielą się na wymierne jak koszty materialne oraz niewymierne jak cierpienie i ból związany z utratą najbliższych czy trwałym kalectwem. ...

Główne składowe kosztów wypadków to:
rzeczywiste straty poniesione w wyniku zniszczenia mienia, kosztów akcji ratowniczej, opieki medycznej, rehabilitacji,
wartość utraconej produkcji w wyniku okresowej niezdolności do pracy, trwałej utraty zdrowia lub śmierci,
koszty ludzkie (ból, cierpienie, obniżenie jakości życia).
Najczęściej operuje się kosztami rzeczywistymi, które w miarę obiektywnie da się wyliczyć i mogą one obrazować obciążenie społeczeństwa kosztami wypadków drogowych. 
Do celów szacunkowych koszty wypadków należy podzielić na koszty, które można odnieść do ofiar wypadków jak i koszty globalne wypadku (koszty postępowania administracyjnego, wypłacone odszkodowania itp.). Koszty związane z ofiarami wypadków to przede wszystkim koszty leczenia, rehabilitacji, aparatury pomocniczej. Składają się na nie również koszt przystosowania do życia po wypadku jak: readaptacja zawodowa, przystosowanie środków transportu, przekształcenie mieszkania. Koszty związane z samym wypadkiem to koszty akcji ratowniczej i usuwania skutków wypadku, koszty administracyjne związane z dochodzeniem oraz koszty zniszczonych dóbr materialnych. 
Koszty wypadków dzieli się również na dwie kategorie ze względu na obciążenie finansowe. Są to koszty zewnętrzne i wewnętrzne. Koszty zewnętrzne są ponoszone przez społeczeństwo jako całość, a koszty wewnętrzne są ponoszone przez indywidualne osoby (np. koszt naprawy samochodu w ramach ubezpieczenia pojazdu).  Z punktu widzenia państwa szczególne znaczenie mają koszty zewnętrzne. To właśnie koszty zewnętrzne stanowią wymierny koszt i mają wpływ na obciążenie budżetu krajowego. 
Liczenie kosztów wypadków jest bardzo trudne ze względu na brak odpowiednich danych i trudności w ustaleniu wielkości wielu składowych. Tym nie mniej powstaje wiele szacunków w skali globalnej jak i poszczególnych krajów. 
Światowa Organizacja Zdrowia oszacowała koszty związane tylko z leczeniem ofiar wypadków drogowych w skali globalnej. Wynoszą one około 520 miliardów USD rocznie.