]]>
close
EN

Starsi uczestnicy ruchu drogowego

data publikacji: 22 maja 2020

Starsi uczestnicy ruchu drogowego

W literaturze międzynarodowej zwykle określa się osobę starszą jako osobę w wieku 65 lat lub więcej. Wiek 65 lat w wielu krajach europejskich stanowi oficjalny wiek emerytalny.

Przedstawiona powyżej określenie osoby starszej ma charakter umowny, ponieważ jest związana z różnym tempem procesu starzenia się u poszczególnych osób i różnicami w wieku emerytalnym obowiązującym w konkretnych krajach. 
W literaturze międzynarodowej występuje rozróżnienie na seniorów młodszych (60/65-74 lat) oraz seniorów starszych (75-84 lata) i seniorów najstarszych (powyżej 85 lat). Ten podział na podgrupy wiekowe nie uwzględnia różnic indywidualnych zachodzących między osobami starszymi. Mobilność wyraźnie maleje w grupie osób, które przekroczyły 75 rok życia.
Do starszych uczestników ruchu drogowego zaliczamy zarówno:
• pieszych, 
• rowerzystów, 
• motorowerzystów, 
• motocyklistów, 
• kierowców i pasażerów pojazdów samochodowych.
 
Prognozy demograficzne
W Europie osoby starsze stanowią najszybciej powiększającą się grupę populacji. Obecnie, co piąty mieszkaniec Unii Europejskiej ma 65 lub więcej lat (19% populacji). Prognozuje się, że w roku 2050 ponad połowa mieszkańców Europy Zachodniej będzie w wieku powyżej 50 lat, a ich  oczekiwana długość życia wyniesie blisko 90 lat. Prognozuje się również, że do roku 2050 więcej niż co czwarty Europejczyk będzie osobą starszą (ponad 28% populacji). Dodać, należy, w Polsce takich osób będzie jeszcze więcej. Zgodnie z aktualnymi prognozami GUS w roku 2050 w naszym kraju udział osób w wieku 65 lat i więcej będzie wynosił ponad 30% ogólnej populacji. Jest to bardzo znaczący wzrost. Ta zmiana demograficzna jest spowodowana przede wszystkim malejącym wskaźnikiem urodzeń oraz wydłużającą się średnią długością życia. Wspomnianemu wzrostowi populacji osób starszych towarzyszy także wzrost liczby starszych kierowców i pieszych. Coraz więcej osób należących do tej grupy będzie aktywnymi uczestnikami ruchu drogowego. W związku z tymi zmianami demograficznymi i pojawieniem się w ruchu drogowym większej liczby osób starszych wprowadza się wiele udogodnień mających ułatwić seniorom poruszanie się po drogach i utrzymanie dużej mobilności, co pozwala zapobiegać wykluczeniu społecznemu i izolacji. 

 

Zmiany biologiczne
Starzenie się jest długim i skomplikowanym procesem, który dotyczy każdego człowieka i postępuje w mniej lub bardziej zauważalny sposób przez całe jego życie. Wprawdzie ludzie starzeją się w różnym tempie, ale każdy doświadcza z wiekiem określonych  zmian zachodzących w jego organizmie. Ten nieuchronny proces polega na obniżaniu się wraz z wiekiem biologicznej aktywności organizmu. Zmiany zachodzące w ludzkim organizmie dotyczą: sfery biologicznej (somatycznej), psychicznej (emocjonalnej) i poznawczej (kognitywnej). W kontekście ruchu drogowego ograniczenia wynikające z upływu lat starsi uczestnicy ruchu drogowego rekompensują doświadczeniem i rozwagą.

 

STATYSTYKI TEMATYCZNE

RAPORTY DO POBRANIA