]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 2014/2

Kwartalnik BRD 2014/2
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:2014
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:2/2014
Spis treści:
 • Trudne początki powojennej motoryzacji - prototyp mikrosamochodu Mikrus - Cezary Krysiuk - str. 3
 • Czy nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami spełnia pokładane nadzieje? - Marek Górny  - str. 8
 • Badania psychologiczne kierowców w świetle nowych uwarunkowań prawnych - Monika Ucińska  - str. 11
 • Bezpieczeństwo Adaptacji Pojazdów w Projekcie pn. Kompleksowy System Wsparcia Mobilności Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Oparciu o Auto Mobility Center - Małgorzata Zysińska  - str. 15
 • Skuteczny program edukacyjny dla młodych kierowców. 2 lata sukcesów Road Show w Polsce - Katarzyna Dobrzańska-Junco  - str. 21
 • Nas kierowców - siedem grzechów głównych - Jerzy Pomianowski  - str. 24
 • Konferencje, seminaria...   - str. 27
 • Znani i mniej znani...  - str. 30

Streszczenie BRD Nr 2/2014:

 

Trudne początki powojennej motoryzacji – prototyp mikrosamochodu Mikrus - Cezary Krysiuk, ss. 3-7
Historia powstania założeń konstrukcyjnych, budowy prototypu i produkcji Mikrusa na tle realiów polityczno-ekonomicznych Polski lat pięćdziesiątych XX wieku.
Dokładny opis techniczny badanego prototypu, ilustrowany zdjęciami i rysunkami.

 

Czy nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami spełniła pokładane nadzieje? - Marek Górny, ss. 8-10
Nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami z dnia 26.06.2014 r. została wprowadzona w bardzo krótkim czasie po ogłoszeniu jej teksu jednolitego, którego powstanie wymusiło wprowadzenie 10 poprawek do jej treści. Częste zmiany w prawie oraz zawieszenie obowiązywania części przepisów na późniejsze okresy uniemożliwiają prowadzenie planowej działalności gospodarczej, jak również poważnie zakłócają pracę organów nadzoru nad szkoleniem kandydatów na kierowców.
Nowelizacja ustawy z dnia 26.06.2014 r. przyniosła zmiany, które można zaliczyć do trzech grup:
- zmiany pozytywnie wpływające na całokształt bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- zmiany budzące wątpliwości lub wymagające szybkiego sprecyzowania,
- zmiany konieczne do poważnego przeanalizowania ze względu na negatywne skutki dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Badania psychologiczne kierowców w świetle nowych uwarunkowań prawnych - Monika Ucińska, ss. 11-14
20 lipca 2014 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Nowe rozporządzenie określa: szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu i wydawania orzeczeń psychologicznych, sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychologicznymi zakresie psychologii transportu oraz wzory dokumentów, stosowne wzory zaświadczeń o wpisie do ewidencji dla psychologa i do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, szczegółowe warunki, jakie musi spełniać pracowania psychologiczna, wysokość opłat za badanie i wpisy do rejestru przedsiębiorców prowadzących badanie psychologiczne, ewidencji uprawnionych psychologów.
Szczególny nacisk położony jest na określenie metodyki przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, w której zawarte są standardy przeprowadzania badań, jak i zakres metod i urządzeń badawczych.  

 

Bezpieczeństwo Adaptacji Pojazdów w Projekcie pn. Kompleksowy System Wsparcia Mobilności Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Oparciu o Auto Mobility Center - Małgorzata Zysińska, ss. 15-20
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych nabiera w Polsce coraz większego znaczenia. Niepełnosprawny kierowca potrzebuje do przemieszczania się sprawnego i właściwie dostosowanego do jego dysfunkcji pojazdu oraz systemu rozwiązań organizacyjnych ułatwiających mu mobilność.
Projekt badawczy koordynowany przez Instytut Transportu Samochodowego o nazwie Kompleksowy System Wsparcia Mobilności Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Oparciu o Auto Mobility Center wychodzi na przeciw tym potrzebom. Projekt składa się z dwóch faz: badawczej i przygotowania do wdrożenia.
Przedstawione w artykule wyniki badań mają charakter wstępny i obejmują:
- szczegółową diagnozę potrzeb dorosłych osób niepełnosprawnych w Polsce w zakresie ich mobilności,
- wnioski z badań w ramach diagnozy potrzeb niepełnosprawnego ruchowo kierowcy,
- wieloetapową analizę możliwości adaptacyjnych pojazdów dla dziewięciu różnych rodzajów dysfunkcji.

 

Road Show: skuteczny program edukacyjny dla młodych kierowców. 2 lata sukcesów Road Show w Polsce - Katarzyna Dobrzańska-Junco, ss. 21-24
Road Show to program edukacyjny skierowany głównie do młodych kierowców oraz młodzieży, która będzie wkrótce przygotowywana do egzaminów na prawo jazdy (osoby w wieku 15-24 lata). Program wykorzystuje tzw. edukację rówieśniczą (‘peer to peer”) polegającą na tym, że osoby z tej samej grupy społecznej i wiekowej wzajemnie się edukują i wymieniają doświadczeniami.
Formuła programu Road Show została stworzona przez organizację IRSA (International Road Safety Academy) i jest wykorzystywana w wielu krajach na całym świecie.

 

Nas kierowców – siedem grzechów głównych - Jerzy Pomianowski, ss. 24-27
Subiektywnie określone przez autora artykułu charakterystyczne, niebezpieczne zachowania polskich kierowców, tj.:
- zbyt szybka jazda,
- zbyt wolna jazda,
- za małe odstępy od poprzedzających pojazdów,
- „frywolne” zmiany pasa ruchu,
- lekceważenie sygnału żółtego,
- nie wykorzystywanie pasów włączania,
- nie przypominanie pasażerom o obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa.

 

Ponadto w numerze:
- Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Ateny 9 maja 2014 r,
- Światowy Kongres Cities for Mobility, Stuttgart 1-3 czerwca 2014 r.
- W cyklu Znani i mniej znani współpracownicy Instytutu Transportu Samochodowego w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego - Andrzej Grzegorczyk