]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 2016/1

Kwartalnik BRD 2016/1
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:2016
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:1/2016

Spis treści:

 • Słowo wstępne - Ryszard Krystek - str. 3
 • Czym jest Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - POBR? - Maria Dąbrowska-Loranc - str. 5
 • Jakimi danymi, informacyjnymi i wiedzą dysponuje POBR? - Justyna Wacowska-Ślęzak - str. 8
 • Kto może korzystać z POBR? - Justyna Wacowska-Ślęzak - str. 12
 • Jak korzystać z bazy danych na portalu POBR? - Paweł Bany, Kamil Kresowski - str. 13
 • Przykłady możliwości POBR - województwo, powiat, gmina, miasto, droga, problem - Przemysław Skoczyński - str. 16
 • Przyszłość POBR - Maria Dąbrowska-Loranc - str. 27

 

Przejrzyj numer online ==>

Streszczenie BRD Nr 1/2016:

 

Numer w całości został poświęcony Polskiemu Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (POBR). W słowie wstępnym prof. dr  hab. inż. Ryszard Krystek przedstawił historię tworzenia i rozwoju baz danych o zagrożeniach w transporcie drogowym na świecie oraz ich znaczenie jako narzędzia dla polityków do podejmowania skutecznych i odpowiedzialnych decyzji prewencyjnych.

 

Czym jest Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – POBR? - Maria Dąbrowska-Loranc, ss. 5-7

Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (POBR) powstało w 2014 roku jako jednostka wspierająca kompleksowe i spójne zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego na poziomie centralnym i lokalnym. System informatyczny POBR składa się z dwóch części:  hurtowni danych i portalu informacyjnego. Portal POBR dostarcza obiektywną wiedzę o najważniejszych problemach bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz udostępnia interaktywną mapę wypadków przedstawiającą ich rozmieszczenie na sieci dróg oraz bazę danych. Użytkownicy POBR mają bardzo szerokie możliwości uzyskania wyników analiz w różnych formach graficznych (tabele, wykresy, schematy, kartogramy, kartodiagramy, mapy). Dla osób, które chcą przeprowadzić zaawansowana niestandardowe analizy stworzono specjalne stanowiska z dostępem do zasobów hurtowni.

 

Jakimi danymi, informacjami i wiedzą dysponuje Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego? - Justyna Wacowska-Ślęzak, ss. 8-11
Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego mieści w sobie system informacji o bezpieczeństwie ruchu drogowego obejmujący swoim zakresem cztery następujące poziomy:
• dane statystyczne o zabitych i rannych w wypadkach drogowych,
• wskaźniki bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• politykę państwa w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego; działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego; programy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• koszty wypadków drogowych.
W artykule obszernie i przystępnie omówiono każdy z tych poziomów. 
 
Kto może korzystać z Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  POBR? - Justyna Wacowska-Ślęzak, ss. 12-13
Dane i informacje zgromadzone w POBR są przeznaczone dla:
• Przedstawicieli władz państwowych i samorządowych (decydenci odpowiedzialni na różnych szczeblach za realizację polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym szczególnie członkowie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego).
• Zarządców dróg wszystkich szczebli (przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zarządcy dróg wojewódzkich, miejskich, powiatowych i gminnych).
• Specjalistów z różnych dziedzin (projektantów dróg, inżynierów, pracowników instytucji naukowo-badawczych, psychologów, nauczycieli, prawników, policjantów, studentów).
• Mediów, obywateli / przedstawicieli społeczności lokalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, sektora prywatnego.
• Instytucji międzynarodowych (m.in. IRTAD, ETSC, CARE, ECTRI).

 

Jak korzystać z bazy danych na portalu POBR? - Paweł Bany, Kamil Kresowski,  ss. 13-16

Autorzy artykułu w sposób jasny i przystępny przedstawili możliwości i - krok po kroku -sposób korzystania z portalu POBR przez dwie podstawowe grupy użytkowników: zarejestrowanych i niezarejestrowanych. Szczególną uwagę poświęcono korzystaniu z interaktywnej mapy (w wersji pełnej).

 

Przykłady możliwości POBR – województwo, powiat, gmina, miasto, droga, problem. - Przemysław Skoczyński, ss. 16-26

Użytkownicy POBR są bardzo zróżnicowaną grupą, podobnie jak i ich potrzeby i oczekiwania odnośnie danych i informacji gromadzonych w Obserwatorium. Autor szczegółowo przedstawia możliwości uzyskania danych dla władz samorządowych kreujących politykę poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na podległych obszarach administracyjnych (dane statystyczne, mapa interaktywna, zestawienia tabelaryczne). Bardzo dokładnie omówiona została także analiza przypadku z wykorzystaniem mapy interaktywnej oraz analiza problemowa z wykorzystaniem narzędzi BI (Business Inteligence). Artykuł jest bogato ilustrowany mapami, wykresami, tabelami itp.

 

Przyszłość Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Maria  Dąbrowska-Loranc, ss. 27-30

Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pełni ważną rolę w systemie zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, określoną w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020. POBR gromadząc i analizując dane pozwalające na prowadzenie monitoringu i ocenę skuteczności podejmowanych działań prewencyjnych jest jednym z kluczowych elementów tego systemu. Autorka artykułu przedstawia  przyszłe zadania Obserwatorium w perspektywie krajowej oraz współpracy międzynarodowej, a także  podkreśla jego rolę w podnoszeniu bezpieczeństwa i jakości życia wszystkich uczestników ruchu na poziomie krajowym i lokalnym.