]]>
close
EN

Kwartalnik BRD 2016/2

Kwartalnik BRD 2016/2
 • Tytuł publikacji:Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 • ISBN/ISSN:1230-1620
 • Wydawnictwo:ITS
 • Data wydania:2016
 • - - -
 • Liczba stron:32
 • Czasopismo:Kwartalnik
 • Nr Czasopisma:2

Spis treści:

 • Edukacja BRD. Wybrane problemy z teorii i praktyki - Ida Leśnikowska-Matusiak - str. 3
 • Priorytety edukacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w wymiarze europejskim - Ida Leśnikowska-Matusiak - str. 8
 • Wychowanie komunikacyjne dzieci i młodzieży - Aneta Wnuk - str.12
 • Europejski projekt "European Road Safety Tunes" - Dagmara Jankowska-Karpa, Justyna Wacowska-Ślęzak - str. 15
 • Nauczyciel wychowania komunikacyjnego jako osoba kształtująca zachowania dzieci w ruchu drogowym - Aneta Wnuk - str. 17
 • Edukacja osób starszych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego - Dagmara Jankowska-Karpa, Ida Leśnikowska-Matusiak - str. 19
 • Kampanie informacyjne bezpieczeństwa ruchu drogowego - Justyna Wacowska-Ślęzak-  str. 24

 

Przejrzyj numer online ==>

Streszczenie BRD Nr 2/2016:

 

Numer w całości został poświęcony edukacji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) czyli jednemu z obszarów praktyki pedagogicznej. Głównym powodem podjęcia i obszernego potraktowania tego tematu były stereotypy i uproszczenia wyrosłe wokół edukacji brd w naszym kraju.

 

Edukacja BRD. Wybrane problemy z teorii i praktyki Ida Leśnikowska-Matusiak, ss. 3-8

W artykule autorka obszernie omówiła pojęcie, cele i rolę edukacji w bezpieczeństwie ruchu drogowego (brd) podkreślając wagę naukowej ewaluacji podejmowanych działań w celu podnoszenia ich efektywności w kontekście nowego, systemowego podejścia do brd. Ponadto w artykule przybliżono problemy i koncepcje współczesnej pedagogiki w skali globalnej i ich związek z edukacją brd oraz podkreślono społeczny charakter uczestnictwa w ruchu drogowym. Wskazano także jakie wymagania powinny spełniać osoby zajmujące się edukacją w tym zakresie.

 

Priorytety edukacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w wymiarze europejskim - Ida Leśnikowska-Matusiak, ss. 8-11

O bezpiecznym uczestnictwie w ruchu drogowym, niezależnie od jego rodzaju, decydują:
  - określona wiedza,
  - umiejętności techniczne związane z prowadzeniem pojazdu przez kierowcę oraz prawidłowym korzystaniem z szeroko rozumianej infrastruktury przez pieszych i pasażerów komunikacji publicznej,
  - umiejętności (kompetencje społeczne).

Kompetencje społeczne pełną tu szczególną rolę, jednak w Polsce nie są właściwie doceniane, o czym świadczą efekty edukacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W artykule przedstawiono tendencje i zalecenia europejskich ekspertów w odniesieniu do edukacji brd dzieci i młodzieży oraz szkolenia kierowców, a także podkreślono konieczność uwzględniania kontekstu społeczno-kulturowego w teorii i praktyce edukacyjnej w obszarze brd. Wskazano również na ogromne znaczenie osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem (kursanta z instruktorem) i na niebezpieczeństwo zastępowania tego kontaktu nowoczesną technologią.

 

Wychowanie komunikacyjne dzieci i młodzieży - Aneta Wnuk, ss. 12-15

Autorka artykułu analizuje wychowanie komunikacyjne realizowane w Polsce na różnych szczeblach nauczania w kontekście zaleceń ekspertów światowych w tym zakresie oraz efektywności tych działań. W artykule omówiono także przykłady prowadzonych w Wielkiej Brytanii i Niemczech działań i akcji skierowanych do dzieci i młodzieży. Autorka wskazała również na różnice w podejściu do wychowania komunikacyjnego w Polsce  i  w innych krajach UE oraz nakreśliła obszary wymagające modyfikacji.

 

Europejski projekt „European Road Safety Tunes” - Dagmara Jankowska-Karpa, Justyna Wacowska-Ślęzak, ss. 15 – 16

W 2015 roku rozpoczął się międzynarodowy projekt realizowany przez Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego „European Road Safety Tunes”. Projekt jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej, przyznanych przez Dyrekcję Generalną ds. Mobilności i Transportu (DG-MOVE). Projekt będzie sfinalizowany w  2017 roku. W jego realizację zaangażowanych jest 8 krajów UE. W artykule przedstawiono przebieg dotychczasowych prac prowadzonych w projekcie ze szczególnym uwzględnieniem dokonań Polski.

 

Nauczyciel wychowania komunikacyjnego jako osoba kształtująca zachowania dzieci w ruchu drogowym - Aneta Wnuk, ss. 17-18

Od lat 90. XX wieku Światowa Organizacja Zdrowia upowszechnia podejście ukierunkowane na rozwijanie umiejętności życiowych jako ważnego elementu edukacji dzieci i młodzieży, promocji zdrowia i działań profilaktycznych. Jednym z celów tej koncepcji jest umiejętność radzenia sobie z zagrożeniami, do których można zaliczyć także te występujące w ruchu drogowym. Nauczyciele realizujący takie zagadnienia powinni być specjalistami posiadającymi odpowiednie kompetencje, czego niestety w Polsce nie określono. Autorka artykułu przedstawiła także wnioski, których realizacja poprawiłoby jakość prowadzonej obecnie edukacji z zakresu brd.  

 

Edukacja osób starszych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego - Dagmara Jankowska-Karpa, Ida Leśnikowska-Matusiak,  ss. 19-24

W ostatnim czasie na świecie zwracają powszechną uwagę głębokie zmiany zachodzące w podstawowych procesach demograficznych społeczeństw krajów uprzemysłowionych. Zmiany w strukturze i dynamice liczby ludności  w tych krajach mogą generować szereg problemów, w tym dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W artykule podkreślono rolę władz rządowych i samorządowych w zapewnieniu bezpieczeństwa i niezależności poruszania się osób starszych oraz znaczenie edukacji w tym obszarze. Obszernie omówiono przykłady międzynarodowych projektów dotyczących mobilności osób starszych, specyfikę edukacji starszych osób oraz rolę Uniwersytetów Trzeciego Wieku w edukacji brd. Ze względu na zauważalny znaczny przyrost liczby starszych kierowców przedstawiono podejście do tego problemu w wybranych krajach.

 

Kampanie informacyjne bezpieczeństwa ruchu drogowego - Justyna Wacowska-Ślęzak, ss. 24-30

Autorka artykułu obszernie omówiła pojęcie, cele oraz typy kampanii informacyjnych (kampanii społecznych) w bezpieczeństwie ruchu drogowego. W artykule także przedstawiono w sposób przystępny i uporządkowany procedurę przeprowadzania oceny kampanii z zakresu brd w celu zwiększenia ich efektywności, wyboru strategii przekazu i narzędzi komunikacji. Podkreślono znaczenie ewaluacji kampanii jako niezbędnego jej elementu pozwalającego ocenić czy spełniła swój cel tzn. doprowadziła do zakładanych zmian jakościowych i ilościowych.