]]>
close
EN

BestPoint

data publikacji: 15 maja 2014

BestPoint

Kryteria dla najlepszych praktyk w zakresie systemów punktów karnych BEST POINT / Criteria for BEST Practice Demerit POINT Systems

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Komisja Europejska

Grant DG Move

No. MOVE/SUB/2010/D3/300-1/S12.569987-BestPoint

 

CEL PROJEKTU

Stworzenie rekomendacji dla Komisji Europejskiej dotyczącej ujednolicenia systemu punktów karnych dla kierowców w Europie.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Lata 2010-2012.

 

PARTNERZY PROJEKTU

Liderem projektu była Austriacka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (Kuratorium für Verkehrssicherheit, KFV). Pozostałych 11 członków wchodzących w skład konsorcjum realizującego projekt to:

 • Instytut Transportu Samochodowego (Polska),
 • BASt (Niemcy),
 • CDV (Czechy),
 • CERTH (Grecja),
 • DTU (Dania),
 • ETSC (Belgia),
 • IFSTTAR (Francja),
 • Malta Transport Authority (Malta),
 • RSA (Irlandia),
 • SWOV (Holandia),
 • VTT (Finlandia).

 

OPIS PROJEKTU

Wspólną cechą wszystkich systemów punktów karnych (DPS, Demerit Point Systems) w Europie jest to, że przekroczenie pewnej liczby zebranych punktów powiązanych z wykroczeniem powoduje automatyczne odebranie prawa jazdy. W efekcie kierowca musi raz jeszcze zdawać egzamin teoretyczny i praktyczny. Systemy punktów karnych mają trzy główne cele, jakimi są prewencja, selekcja, poprawa. W UE nie wypracowano jednak jednolitego podejścia do punktów karnych. Wpływ systemów punktów karnych na liczbę wypadków drogowych często określany jest jako znaczący. Z drugiej strony jednak podkreśla się również jego tymczasowy charakter. W tym kontekście celem projektu było opracowanie zestawu zalecanych praktyk, które mogłyby doprowadzić do skuteczniejszego i trwałego wpływu systemów punktów karnych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

W ramach projektu dokonano wyboru najlepszych praktyk z zakresu systemów punktów karnych w stosunku do kierowców naruszających przepisy i opracowano narzędzia, pozwalające na zharmonizowanie tych systemów na poziomie UE. Zebrano dane o systemach punktów karnych w krajach UE. Przeprowadzono kompleksową analizę literatury, służącej za podstawę do opracowania narzędzi oceny systemów punktów karnych. Narzędzia wraz z informacjami na temat systemów punktów karnych z całej Europy pozwoliły na opracowanie listy przesłanek wyboru najlepszych praktyk. Opracowano model ewaluacji. Dzięki jednolitym kryteriom oceny umożliwiono transfer najlepszych praktyk w UE, a także podniesiono jakość w zakresie systemów punktów karnych. Wspólny europejski system pozwala na równe traktowanie wszystkich obywateli Unii Europejskiej podczas kontroli policyjnych i egzekwowanie przepisów w ruchu transgranicznym. Szczególny nacisk położono na prawne możliwości wdrożenia kryteriów dla najlepszych praktyk na poziomie europejskim. Wdrożenie nowych przepisów o punktach karnych ujednoliconych dla całej Europy powinno mieć znaczący wpływ na osiągnięcie trwałych zmian postaw kierowców i ich zachowań na drodze.

Pokaż podobne strony