]]>
close
EN

PIN

data publikacji: 11 czerwca 2014

PIN

Indeks skuteczności działań podejmowanych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach Unii Europejskiej / Road safety performance index – PIN

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Program jest finansowany przez Volvo Group & Volvo Trucks, Szwedzką Administrację Drogową, Norweską Administrację Dróg Publicznych, Toyota Motor Europe.
 
STRONA PROGRAMU
 
CEL PROGRAMU
Głównym celem programu jest monitorowanie realizacji celów unijnych programów bezpieczeństwa ruchu drogowego i postępów poszczególnych krajów członkowskich w ograniczaniu zagrożeń na drogach. 
 
PARTNERZY PROGRAMU
Inicjatorem i koordynatorem programu jest Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (European Transport Safety Council - ETSC) z siedzibą w Brukseli. W programie uczestniczą przedstawiciele instytutów naukowo-badawczych i organizacji z 31 krajów. Polska reprezentowana jest od 2006 roku przez Instytut Transportu Samochodowego. Pracami panelu ekspertów kieruje ośmioosobowy Komitet Sterujący, w skład którego wchodzą przedstawiciele: Komisji Europejskiej, najważniejszych europejskich instytucji naukowych  oraz sponsorów programu.  Taki skład Panelu PIN stanowi gwarancję, że opracowywane analizy oparte są na wiarygodnych danych, a ich interpretacja bazuje na wynikach prac naukowych prowadzonych w Europie. Mogą więc być wykorzystywane przez osoby mające wpływ na tworzenie polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na poziomie europejskim (Parlament Europejski, Komisja Europejska) i krajowym. 
 
OPIS PROGRAMU
Jednym z najważniejszych celów programu PIN jest jak najszersze upowszechnienie wiedzy zgromadzonej podczas prowadzonych analiz. Cel ten realizowany jest poprzez:
• organizację co roku w czerwcu w Brukseli Konferencji PIN, podczas której prezentowany jest tzw. Raport Roczny programu. Publikacja ta zawiera najważniejsze wyniki analiz zrealizowanych przez panel ekspertów, ale także komentarze przedstawicieli krajów, które w minionym okresie osiągnęły istotne postępy w redukowaniu zagrożeń na drogach lub którym nie udało się tego celu osiągnąć. Od 2006 roku opublikowano 7 Raportów PIN. Od 2007 roku podczas konferencji PIN przyznawana jest także tzw. Nagroda PIN dla kraju, który w ostatnich kilku latach doprowadził do największej redukcji liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Nagrodę zwykle odbierają przedstawiciele najwyższych władz krajowych;
• publikowanie trzy razy do roku przekrojowych analiz tzw. PIN Flashes, w których omawiany jest jeden z wybranych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. problem młodych kierowców, alkoholu, prędkości, stosowania pasów bezpieczeństwa, systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, czy bezpieczeństwa na autostradach). Do połowy 2014 roku opublikowano 27 PIN Flashów, w których obok najnowszych danych statystycznych oraz opisu wskaźników i metodologii wykorzystanej przy tworzeniu porównań między krajami, pojawiają się opinie ekspertów, a także informacje o interesujących, nowych rozwiązań prewencyjnych;
• organizację roboczych debat przedstawicieli administracji rządowej i regionalnej z ekspertami, przedstawicielami organizacji pozarządowych i mediów w poszczególnych krajach członkowskich. Do tej pory spotkania PIN Talk zorganizowano w 29 krajach Europy, w tym dwukrotnie w Polsce (w 2007 i 2014 roku).
 
Dodatkowo wydawnictwa PIN dystrybuowane są także poprzez sieć ekspercką (ponad 300 instytucji, organizacji i indywidualnych ekspertów z Europy i świata) zarządzaną przez ETSC. 
 
PUBLIKACJE 
Wszystkie Raporty PIN, PIN Flashes oraz prezentacje wygłoszone podczas dorocznych konferencji PIN i podczas spotkań PIN Talk dostępne są w wersji angielskiej na stronie internetowej ETSC: http://archive.etsc.eu/PIN-publications.php.
 

Pokaż podobne strony