]]>
close
EN

Analiza możliwości wykorzystania informacji gromadzonych przez policję i w służbie zdrowia do oceny stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

data publikacji: 15 lutego 2016

Raport Instytutu Transportu Samochodowego. Warszawa, 2011

Praca zawiera analizę możliwości wykorzystania dodatkowych źródeł informacji do oceny stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Obecnie poziom zagrożeń na drogach określany jest w kraju na podstawie danych zwartych w policyjnej bazie danych SEWIK.
Dane zawarte w tej bazie nigdy nie były weryfikowane. W pracy wykorzystano informacje gromadzone w ramach badań statystyki publicznej. Badania te koordynowane są przez Główny Urząd Statystycznych, a ich zakres, tryb prowadzenia i organizację do roku określany
jest w załączniku do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. Tym samym dane te posiadają status oficjalnych danych statystycznych. W pracy korzystano z danych z lat 2008-2010 zbieranych w ramach:
• Badania stałego 1.21.09(031): Zgony. Umieralność. Trwanie życia
• Badania stałego 1.29.03(080): Hospitalizacja
• Badania stałego 1.29.07(091): Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie
• Badania stałego 1.48.15(170): Wypadki drogowe
Zestawienie informacji z tych baz danych wykazało, że liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w różnych bazach jest różna. W 2009 roku np. w policyjnej bazie danych zarejestrowano 4572 ofiary śmiertelne, a bazie zgonów GUS – 4828. Usunięcie przyczyn tych rozbieżności powinno być w Polsce sprawą priorytetową.
W drugiej części pracy podjęto próbę połączenia baz danych. W pracy szczegółowo przedstawiono wybraną procedurę postępowania. Z uwagi na brak numeru PESEL do łączenia baz wykorzystano inne bardziej zawodne zmienne. W trakcie realizacji pracy udało się połączyć rekordy z policyjnej bazy danych i z bazy zgonów GUS (zgodności rekordów na poziomie 80,4%), niepowodzeniem zakończyło się natomiast połączenie trzech baz danych: policyjnej, bazy zgonów GUS i bazy Hospitalizacji PZH. Te część pracy wymagać będzie dalszych prac. Na podstawie połączonych zbiorów (Policja-GUS) dokonano oszacowania liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Podczas obliczeń zaproponowano trzy warianty szacowania rzeczywistej liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. We wszystkich przypadkach szacowana liczba była wyższa od liczby podawanej oficjalnie przez policję. Wyniki pracy wskazują na konieczność podjęcia bardziej pogłębionych analiz tego problemu.