]]>
close
EN

Kampanie bezpieczeństwa ruchu drogowego

data publikacji: 22 maja 2020

Kampanie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Edukacja w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego obok wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży, szkolenia i reedukacji kierowców obejmuje też kampanie informacyjne (zwane też społecznymi).

Kampanie bezpieczeństwa ruchu drogowego definiowane są jako celowe próby informowania, jak też przekonywania lub motywowania do określonych postaw i/lub zmian zachowań mające na celu ogólną poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, najczęściej skierowane do zdefiniowanej grupy odbiorców, zwykle w określonym czasie, przy pomocy zorganizowanych działań komunikacyjnych poprzez odpowiednio dobrane kanały medialne, często połączone z innymi działaniami wspierającymi, takimi jak edukacja, oddziaływania prawne, elementy motywujące itp. (na podstawie definicji z projektu GADGET: Guarding Automobile Drivers through Guidance Education and Technology; Deliverable 4. Evaluated road safety media campaigns, INRETS, Paryż 1999).

Kampanie bezpieczeństwa ruchu drogowego mają zazwyczaj kilka następujących celów głównych:

  • przekazywanie informacji o nowych lub zmienionych przepisach prawnych,
  • podnoszenie wiedzy i/lub świadomości związanej z problematyką brd,
  • przyczynienie się do zmiany postaw i zachowań uczestników ruchu drogowego,
  • przyczynienie się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych i ich ofiar.

Z pragmatycznego punktu widzenia, zamierzonym lub niezamierzonym celem uzupełniającym każdą kampanię może być poinformowanie społeczeństwa, że władze oceniają dane zachowania jako ryzykowne i traktują priorytetowo kwestię jego wyeliminowania lub zminimalizowania. Prewencyjne działania w zakresie bezpieczeństwa drogowego składają się z dwóch poziomów interwencji. Pierwszy dotyczy zewnętrznych czynników, takich jak nadzór, przepisy ruchu drogowego, działania inżynieryjne. Drugi poziom interwencji dotyczy czynników wewnętrznych – osobistych motywacji do działania. Kampanie bezpieczeństwa ruchu drogowego odnoszą się głównie do drugiego poziomu interwencji. Statystyki wypadków drogowych są najczęściej punktem wyjścia do wszystkich działań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Umożliwiają one identyfikację najważniejszych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym ryzykownych zachowań, rodzajów i ciężkości wypadków drogowych; pozwalają wyodrębnić problemy wśród różnych grup uczestników ruchu drogowego. Celem nadrzędnym wszystkich kampanii bezpieczeństwa ruchu drogowego jest ograniczenie liczby i ciężkości wypadków drogowych poprzez wpływanie na postawy i zachowania uczestników ruchu drogowego. Wymaga to dostarczenia im odpowiedniej wiedzy i/lub zmiany ich przekonań i postaw. Działania takie muszą przyjąć pewną formę komunikacji z tzw. grupą odbiorczą. W ramach kampanii bezpieczeństwa ruchu drogowego komunikacja najczęściej wymaga użycia kanałów medialnych.