]]>
close
EN

Szkolenie kierowców

data publikacji: 22 maja 2020

Obecnie głównym celem polityki Komisji Europejskiej jest zmniejszenie o połowę łącznej liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Unii Europejskiej do 2020 roku, między innymi dzięki poprawie edukacji i szkolenia wszystkich uczestników ruchu.

       Szkolenie kandydatów na kierowców jest to obszar edukacji dorosłych – andragogiki. Obejmuje zarówno edukację niezawodową (kierowcy tzw. amatorzy) jak i zawodową (kierowcy zawodowi, instruktorzy nauki jazdy, wykładowcy, egzaminatorzy osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami), głównie w formie kursowej. 
W Polsce szkolenie i egzaminowanie kandydatów na kierowców i kierowców, kandydatów na instruktorów i egzaminatorów oraz instruktorów i egzaminatorów regulują odpowiednie akty prawne krajowe jak Ustawa Prawo o ruchu drogowym, Ustawa o kierujących pojazdami, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, rozporządzenia i inne oraz dyrektywy UE.
W wymiarze międzynarodowym w zakresie szkolenia i egzaminowania kierowców ważną rolę pełni CIECA (Commission Internationale des Examens de Conduite Automobile) – międzynarodowa organizacja zajmująca się problematyką szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Głównym celem działalności CIECA jest wypracowanie wspólnych standardów oceniania i prowadzenia egzaminów w całej Europie oraz podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach członkowskich.
Właściwy system szkolenia kandydatów na kierowców powinien umożliwić im zdobycie:
• wiedzy i umiejętności niezbędnych do swobodnego i płynnego kierowania pojazdem,
• umiejętności prawidłowej oceny ryzyka (umiejętności właściwej oceny swoich możliwości i umiejętności radzenia sobie z niebezpiecznymi sytuacjami),
• umiejętności rozpoznawania i uwzględniania potrzeb innych uczestników ruchu oraz skutecznego porozumiewania się z nimi,
• niezbędnego doświadczenia.
Skuteczność systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców zależy od:
• ukierunkowania szkolenia na kształtowanie indywidualnej motywacji do bezpiecznych zachowań na drodze oraz odpowiedzialności społecznej, w powiązaniu z całym systemem edukacji z zakresu brd (wychowanie komunikacyjne dzieci i młodzieży, kampanie społeczne),
• skutecznej i konsekwentnej egzekucji prawa,
• wykorzystywania aktywizujących, zindywidualizowanych interaktywnych metod i środków szkolenia,
• odpowiednich kwalifikacji i kompetencji kadry szkolącej (instruktorzy i egzaminatorzy),
• rządowego, społecznego i instytucjonalnego wsparcia efektywnych działań na rzecz doskonalenia systemu szkolenia kierowców.