]]>
close
EN

Przepisy w innych krajach

data publikacji: 22 maja 2020

Przepisy w innych krajach

W dziale zamieszczono najważniejsze konwencje i rezolucje Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz dyrektywy i rekomendacje Komisji Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Organizacja Narodów Zjednoczonych

Konwencja ONZ to najważniejszy instrument regulujący stosunki międzynarodowe. Stronami konwencji muszą być przynajmniej dwa podmioty (które podlegają prawu międzynarodowemu). Umowa jako instrument prawa ma na celu podejmowanie przez strony wiążących ustaleń. Jest więc obligatoryjna dla wszystkich jej sygnatariuszy, ponieważ stanowi źródło prawa (dokumenty tego typu nabierają mocy prawnej po ich podpisaniu).
Rezolucje ONZ to uchwały jednego z 6 głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych mające charakter ogólnych zaleceń i nie mają mocy prawnej wiążącej państwa. Wyjątek stanowią rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ dotyczące utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
 
Konwencje

Rezolucje

 
 

Unia Europejska 
Siedem głównych unijnych instytucji wykonując swoje zadania może wydawać rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie.  Rozporządzenia mają zasięg ogólny i są w całości i bez zmian stosowane przez wszystkie kraje członkowskie. Dyrektywy wyznaczają cele, jakie mają osiągnąć wybrane lub wszystkie państwa członkowskie, ale pozostawiają adresatom dyrektywy swobodę wyboru środków służących do osiągnięcia tych celów. Muszą być także transponowane do porządku prawnego krajów członkowskich w określonym czasie. Decyzje są wiążąca jedynie dla jej adresatów, wreszcie zalecenia i opinie nie mają mocy wiążącej dla krajów członkowskiej, wyrażają jedynie stanowisko danej instytucji unijnej w konkretnej sprawie lub dziedzinie. 
 
Dyrektywy
 
Rekomendacje
 

Pokaż podobne strony